DANH SÁCH DEDICATED USA (HDD)
#1

917,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 8 Cores
 • Memory: 16 GB
 • Disk HDD: 500 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
#2

1,146,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 8 Cores
 • Memory: 24 GB
 • Disk HDD: 500 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
#3

1,375,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 8 Cores
 • Memory: 48 GB
 • Disk HDD: 1 TB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
#4

1,490,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 8 Cores
 • Memory: 48 GB
 • Disk HDD: 2 TB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
#5

1,605,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 8 Cores
 • Memory: 72 GB
 • Disk HDD: 1 TB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
#6

1,719,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 8 Cores
 • Memory: 72 GB
 • Disk HDD: 2 TB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
#7

1,261,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 4 Cores
 • Memory: 16 GB
 • Disk HDD: 1 TB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
#8

1,375,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 4 Cores
 • Memory: 16 GB
 • Disk HDD: 2 TB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
#9

1,490,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 4 Cores
 • Memory: 16 GB
 • Disk HDD: 2 TB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
#10

1,719,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 4 Cores
 • Memory: 16 GB
 • Disk HDD: 2 TB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
#11

2,063,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 4 Cores
 • Memory: 32 GB
 • Disk HDD: 2 TB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
#12

1,834,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 16 Cores
 • Memory: 64 GB
 • Disk HDD: 2 TB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
#13

2,293,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 16 Cores
 • Memory: 128 GB
 • Disk HDD: 2 TB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
#1

4,127,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 16 Cores
 • Memory: 128 GB
 • Disk HDD: 2 TB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux