DANH SÁCH DEDICATED USA (SSD)
#1

2,522,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 8 Cores
 • Memory: 72 GB
 • Disk SSD: 1 TB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
#2

1,880,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 4 Cores
 • Memory: 32 GB
 • Disk SSD: 120 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
#3

2,522,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 4 Cores
 • Memory: 32 GB
 • Disk SSD: 500 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
#4

2,637,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 4 Cores
 • Memory: 32 GB
 • Disk SSD: 1 TB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
#5

2,522,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 16 Cores
 • Memory: 64 GB
 • Disk SSD: 1 TB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
#6

3,210,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 16 Cores
 • Memory: 128 GB
 • Disk SSD: 1 TB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
#7

4,586,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 12 Cores
 • Memory: 192 GB
 • Disk SSD: 4 TB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - 10 TB
 • Hệ điều hành: Windows/Linux